Chuyên ngành Công nghệ môi trường

Đặc điểm chuyên ngành:

• Là ngành học có tốc độ phát triển nhanh chóng, liên quan tới nhiều chuyên ngành khác nhau, nên khi sinh viên tốt nghiệp ngoài công việc thuộc chuyên ngành này ra, còn có thêm nhiều cơ hội ở các lĩnh vực khác
• Kết hợp với chuyên ngành Máy tính, sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm mảng máy tính trong lĩnh vực giám sát môi trường

Chuyên ngành Công nghệ môi trương của Đại học Bishop's


Phân loại:

Tiến cử chương trình Cử nhân ở Canada- Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành:

Công nghệ môi trường

Thuộc trường:

Đại học Bishop's

Thời gian học:

04 năm

Học phí:

$17,000/năm ( 30 tín chỉ)

Thời gian khai giảng:

tháng 01 và 09